การเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคของกีฬาฟุตบอล

การนำเทคนิคส่วนบุคคลมาผสมผสานกับระบบการเล่นที่โค้ชได้วางแผนไว้อย่างลงตัวจึงทำให้ระบบการเล่นกีฬาฟุตบอลออกมาดีการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคนั้นจะต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายให้มีความสมบูรณ์เสียก่อนแล้วค่อยมาฝึกซ้อมทางด้านเทคนิคและแทคติคของโค้ชได้วางไว้

การวางแผนด้านเทคนิคได้สรุปไว้ดังนี้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคทั้งหมด92วันคิดเป็นชั่วโมงได้2208 ชั่วโมงขั้นแรกให้เตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายโดยสรุปได้ดังนี้

  1. ออกกำลังกายเล่นยิมนาสติก20นาทีจำนวน20 ครั้งจึงเฉลี่ยออกมาเป็น 400 นาที
  2. ในการปฏิบัติการวิ่งในระยะทางไกล 20 นาทีจำนวน 16 ครั้งคิดออกมาเป็น380นาที
  3. การฝึกซ้อมเป็นช่วง ช่วงล่ะ10 นาที จำนวน 7 ช่วงคิดออกมาเป็น 70 นาที
  4. ลักษณะฝึกซ้อมเป็นวงจร ครั้งละ 10 นาที จำนวน 7 ครั้งคิดออกมาเป็น 70 นาที
  5. ลักษณะการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค ฝึกซ้อมไปกับฟุตบอล โดยวิธีการเลี้ยงบอล การส่งบอลไปมา จังหวะในการยิงบอลครั้งละ 50 นาที จำนวนครั้ง 11 ครั้งคิดออกมาเป็น 550 นาที
  6. ลักษณะในการฝึกใช้เทคนิคต่างๆร่วมกับการใช้แทคติคของโค้ช100 นาทีจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับตัวโค้ชเอง
  7. การจัดรูปแบบของการแข่งขันครั้งละ 90 นาทีจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับโค้ช
  8. การจัดกิจกรรมนันทนาการและการวอร์ม อัพของร่างกายครั้งละ 40 จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับโค้ชผู้ฝึกซ้อม

สรุปได้ว่าการใช้เทคนิคมาใช้ร่วมกับแทคติคนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมค่อนข้างมากจึงทำให้โค้ชต้องทำงานหนักในการเตรียมความพร้อมของทีมเพื่อนำทีมของตนเองมาสู่ชัยชนะและสามารถเล่นอย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจในแนวทางของโค้ช